Koolielu

Tugiteenused


Erinevatest spetsialistidest koosneva koostöövõrgustiku eesmärgiks on toetada HEV õpilase arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi.

HEV (hariduslik erivajadus) - õpikeskkonna tavasuutlikust ületav vajadus (õpiraskused, andekus).

Kiviõli I Keskkoolis olemasolev tugisüsteem ja sekkumisvõimalused

TUGISPETSIALISTID

HEV koordinaator: Liina Kivisaar kab.224

liina.kivisaar@k1k.ee 

•    kaardistab kooli HEV-õpilased koostöös tugispetsialistide, aineõpetaja või klassijuhatajaga;
•    vastavalt erivajadusele määrab koostöös tugispetsialistidega sobiva õpiabivormi;
•    koordineerib tugisüsteemi koostööd;
•    jälgib õpiabi tõhusust;
•    vajadusel kutsub kokku tugisüsteemi töögrupi.

Sotsiaalpedagoog: Pille Kekki  kab.223 

pille.kekki@k1k.ee telefon: 504 4881

Lapsevanemate vastuvõttuaeg: iga kolmapäeval kell 14.00 - 16.00

•    toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist;
•    reageerib ja sekkub konfliktolukordade puhul;
•    tegeleb sotsiaalse tõrjutuse ja koolikiusamisega;
•    tegeleb uimastiennetuse-, alkoholi- ja tubakaennetusega ning enesevigastustega;
•    teeb koostööd lastekaitse- ja  korrakaitsesüsteemiga.

Esimese kooliastme sotsiaalpedagoog: Kristi Paenurme kab.223 

kristi.paenurme@k1k.ee telefon: 504 4881

Lastevanemate vastuvõtuaeg: kokkuleppel

•    tegeleb õpilaste käitumis – ja õpiraskustega;
•    ennetab ja lahendab konfliktid, vägivalla – ja kiusamisjuhtumid;
•    loob koostöövõrgustiku lapsevanema, koolitöötaja, lastekaitsetöötaja, politsei ja muu asutuse vahel, et aidata abivajajat last;
•    kujundab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse;
•    jälgib kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmist. 

Õpiabiõpetajad: Olette Tammeoja, Annika Taaramäe, Jaana Kotova

•    selgitab välja koostöös õpetajaga tuge vajavad õpilased;
•    abistab õpetajaid õpilaste õpioskuste kujundamisel;
•    viib läbi õpiabi tunde I, II ja III kooliastmes;
•    osaleb õpilase IÕK koostamisel.

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühma päevakava

Kiviõli I Keskkooli pikapäevarühma töökord

Pikapäevarühma õpetajad:

Olette Tammeoja

olette.tammeoja@k1k.ee, tel. 5342 7908

Karoliina Kuldkepp

karoliina.kuldkepp@k1k.ee, tel. 5837 9542

•    pakuvad õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vabal ajal;
•    sisustavad õpilaste vaba aega mängude ja tegevustega;
•    toetavad õpilaste sotsiaalset toimetulekut.

 

Kooliõde: Inga Kudep kab.225

inga.kudep@k1k.ee
•    tegeleb õpilaste tervise järelvalvega;
•    haiguste ennetamisega (vaktsineerimine);
•    esmaabi osutamisega.

Erinevatest spetsialistidest koosneva koostöövõrgustiku eesmärgiks on toetada HEV õpilase arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi.

HEV (hariduslik erivajadus) - õpikeskkonna tavasuutlikust ületav vajadus (õpiraskused, andekus).

Kiviõli I Keskkoolis olemasolev tugisüsteem ja sekkumisvõimalused

TUGISPETSIALISTID

HEV koordinaator: Liina Kivisaar kab.224

liina.kivisaar@k1k.ee 

•    kaardistab kooli HEV-õpilased koostöös tugispetsialistide, aineõpetaja või klassijuhatajaga;
•    vastavalt erivajadusele määrab koostöös tugispetsialistidega sobiva õpiabivormi;
•    koordineerib tugisüsteemi koostööd;
•    jälgib õpiabi tõhusust;
•    vajadusel kutsub kokku tugisüsteemi töögrupi.

Sotsiaalpedagoog: Pille Kekki  kab.223 

pille.kekki@k1k.ee telefon: 504 4881

Lapsevanemate vastuvõttuaeg: iga kolmapäeval kell 14.00 - 16.00

•    toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist;
•    reageerib ja sekkub konfliktolukordade puhul;
•    tegeleb sotsiaalse tõrjutuse ja koolikiusamisega;
•    tegeleb uimastiennetuse-, alkoholi- ja tubakaennetusega ning enesevigastustega;
•    teeb koostööd lastekaitse- ja  korrakaitsesüsteemiga.

Esimese kooliastme sotsiaalpedagoog: Kristi Paenurme kab.223 

kristi.paenurme@k1k.ee telefon: 504 4881

Lastevanemate vastuvõtuaeg: kokkuleppel

•    tegeleb õpilaste käitumis – ja õpiraskustega;
•    ennetab ja lahendab konfliktid, vägivalla – ja kiusamisjuhtumid;
•    loob koostöövõrgustiku lapsevanema, koolitöötaja, lastekaitsetöötaja, politsei ja muu asutuse vahel, et aidata abivajajat last;
•    kujundab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse;
•    jälgib kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmist. 

Õpiabiõpetajad: Olette Tammeoja, Annika Taaramäe, Jaana Kotova

•    selgitab välja koostöös õpetajaga tuge vajavad õpilased;
•    abistab õpetajaid õpilaste õpioskuste kujundamisel;
•    viib läbi õpiabi tunde I, II ja III kooliastmes;
•    osaleb õpilase IÕK koostamisel.

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühma päevakava

Kiviõli I Keskkooli pikapäevarühma töökord

Pikapäevarühma õpetajad:

Olette Tammeoja

olette.tammeoja@k1k.ee, tel. 5342 7908

Karoliina Kuldkepp

karoliina.kuldkepp@k1k.ee, tel. 5837 9542

•    pakuvad õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vabal ajal;
•    sisustavad õpilaste vaba aega mängude ja tegevustega;
•    toetavad õpilaste sotsiaalset toimetulekut.

 

Kooliõde: Inga Kudep kab.225

inga.kudep@k1k.ee
•    tegeleb õpilaste tervise järelvalvega;
•    haiguste ennetamisega (vaktsineerimine);
•    esmaabi osutamisega.